PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) elnöke

pályázatot hirdet az

Agrártudományi Kutatóközpont

gazdasági vezetői

munkakör ellátására

A gazdasági vezető feladata:

 • a kutatóhely költségvetési tervezéssel, a pénzellátással, a gazdálkodással, a személyi juttatásokkal és a munkaerő-gazdálkodással, a beszámolással, a számvitellel, az előírt adatszolgáltatással és a gazdasági folyamatok ellenőrzésével kapcsolatos feladatok, valamint a jogszabályok és a fenntartó irányító szerv rendelkezései alapján a feladatkörébe tartozó munkák ellátása;
 • a kutatóhely működésére vonatkozó számviteli és pénzügyi rendszer szervezése, irányítása, ellenőrzése;
 • a költségvetési tervezési feladatok végzése, irányítása;
 • a gazdálkodás irányítása, költségvetési előirányzatai alakulásának folyamatos ellenőrzése, javaslatok készítése az észlelt hiányosságok megszüntetésére, az éves előirányzat teljesítésére;
 • pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlása, a belső szabályzatok folyamatos felülvizsgálata, szükség esetén módosítása, új szabályzatok készítése;
 • együttműködés a főigazgatóval és az intézeti igazgatókkal a kutatóhely szakmai céljainak jogszerű és gazdaságilag hatékony megvalósítása érdekében;
 • az éves és évközi költségvetési beszámolók elkészítése;
 • a kutatóhely által használt ingatlan üzemeltetésével összefüggő feladatok elvégzése;
 • a kutatóhely gazdasági szervezetének a vonatkozó jogszabályok szerinti irányítása.

Munkabér és juttatások:

A munkabér megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázókkal szembeni követelmények:

 • büntetlen előélet;
 • magyar állampolgárság;
 • a 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 12. §-ában előírt végzettség;
 • szerepel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151.§ (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, továbbá rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, valamint a nyilvántartást végző szervezet által kiállított igazolvánnyal;
 • legalább 3 év vezetői gyakorlat költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátásában;
 • felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • költségvetési szervnél szerzett hosszabb szakmai tapasztalat (pénzügyi, gazdálkodási területen);
 • az európai uniós pályázatokkal kapcsolatos gazdálkodási, elszámolási gyakorlat;
 • integrált informatikai rendszer (pl. EcoSTAT) ismerete;
 • angol nyelv ismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok és igazolások:

 • motivációs levél;
 • részletes szakmai önéletrajz;
 • a pályázó vezetői elképzelései;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;
 • 3 hónapnál nem régebbi keletű erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló dokumentum;
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata;
 • a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító igazolvány másolata.

A pályázat benyújtásának módja:

A magyar nyelvű pályázatot elektronikus úton, az ELKH Titkárság Jogi és Igazgatási Főosztályára a "Jelentkezem" gombon keresztül kell beküldeni.

 

Tájékoztatás adatkezelésről:

A pályázó az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy az ELKH Titkársága által kiírt álláspályázatra benyújtott pályázati anyagában foglalt személyes adatait az ELKH Titkársága a pályázati eljárással összefüggésben a szükséges mértékben kezelje, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az ELKH Titkársága Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult személyek megismerjék. A pályázó kijelenti továbbá, hogy a megadott adatai az érvényes hatósági igazolványaiban (személyi igazolvány, útlevél, lakcímkártya, adókártya, TAJ-kártya) rögzített adatokkal egyezőek, továbbá a megküldött okiratok másolatai az eredeti okiratokkal mindenben megegyezőek. Az ELKH Titkársága adatkezelési tájékoztatója a honlapon elérhető.

 

A pályázat elbírálásának rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatok elbírálására háromtagú bizottság alakul, melynek tagjai az ELKH Titkárság Gazdálkodási Főosztályának, valamint Jogi és Igazgatási Főosztályának vezetője és az érintett kutatóhely vezetője. A pályázókat rangsorolva a bizottság javaslatot tesz az ELKH elnökének. A gazdasági vezető személyéről az ELKH elnöke dönt. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát. A pályázat eredményéről a munkáltató a pályázókat e-mailben értesíti. A pályázati anyagok az álláshely betöltésével megsemmisítésre kerülnek.

 

A foglalkoztatás jellege:

A gazdasági vezető a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése alapján vezető állású munkavállalónak minősül, munkaviszonya legfeljebb 5 évre szóló határozott idejű, teljes munkaidős foglalkoztatás, három hónap próbaidő kikötésével. Bérezésére az Mt. és a kutatóhely belső szabályozói az irányadók. A munkáltatói jogok gyakorlása az ELKH elnökének és a TKI vezetőjének hatáskörébe tartozik. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 11. § (6) bekezdésének megfelelően a gazdasági vezető a gazdálkodási feladatok tekintetében a költségvetési szerv vezetőjének helyettese abban az esetben is, ha munkaköri elnevezése, beosztása ezt nem jelöli. A munkakört betöltheti, akivel szemben összeférhetetlenség nem áll fenn. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján, a kutatóhely gazdasági vezetője vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.

 

A munkavégzés helye:

Agrártudományi Kutatóközpont, 2462 Martonvásár, Brunszvik utca 2.

 

A pályázat benyújtási határideje:                   2023.05.31.

A pályázat elbírálásának határideje:              2023.06.30.

A munkakör betölthető:                                   2023.07.15.

Állás, munka területe(i):

 • Pénzügy, Könyvelés
 • Pénzügyi, Számviteli vezető
 • Cégvezetés, Menedzsment
 • Pénzügyi, Gazdasági igazgató
Cégnév: Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága ELKH
Állás helye:
Állás-kategóriák:
Állásnév:
FRISS HASONLÓ ÁLLÁSOK
E-MAILBEN

A "Feliratkozom" gombra kattintva elfogadja az általános biztonsági és szerződési feltételeinket.

HASONLÓ ÁLLÁSOK
Gazdasági vezető Baranya megye

Gazdasági vezetői állás hirdetés Főbb feladatok, munkák: • Pénzügyi tervek elkészítése, megvalósulás nyomonkövetése. • Könyvelési feladatok koord...

ÁLLÁS MEGTEKINTÉSE